Kryteria kwalifikacyjne i zasady przyjmowania pacjentów pod opiekę

Ośrodka Opieki Pozaszpitalnej - Hospicjum Miłosiernego Samarytanina .

Opieka i pobyt w hospicjum stacjonarnym jak i bezpośrednia opieka lekarska i pielęgniarska sprawowana w domu pacjenta są dla ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia bezpłatne.

 

Niniejsza instrukcja ma charakter dokumentu wewnętrznego, do stosowania w Ośrodku Opieki Pozaszpitalnej - Hospicjum  Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu i została opracowana w celu ujednolicenie kryteriów kwalifikacji i zasad przyjmowania pacjentów pod opiekę hospicyjną.

 

 

1.      Decyzję o przyjęciu bądź o odmowie przyjęcia pacjenta do Hospicjum (Stacjonarne lub Domowe) podejmuje Kierownik Hospicjum, a w razie jego nieobecności lekarz zastępujący Kierownika.

 

2.      Przyjęcia pacjentów do Hospicjum dokonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę posiadającego podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

3.      Do objęcia opieką w Hospicjum Domowym kwalifikuje się Pacjent z chorobą nowotworową po ukończonym leczeniu przyczynowym, z objawami możliwymi do opanowania w warunkach domowych.

 

4.      Do Hospicjum Stacjonarnego kwalifikuje się:

 

a.    Pacjent z chorobą nowotworową po ukończonym leczeniu przyczynowym, z objawami trudnymi do opanowania w warunkach domowych.

b.   Pacjent z chorobą nowotworową w celu kontroli podawania leków – edukacja dotyczy zarówno pacjenta, jak i opiekujących się chorym.

c.    Pacjent onkologiczny, u którego konieczne są zabiegi niemożliwe do wykonania w warunkach domowych, np. nakłuć opłucnej, jamy brzusznej i rehabilitacja.

d.   Pacjent onkologiczny, któremu należy podać leki w warunkach hospitalizacji, np. specjalistyczne kroplówki, krew. tlen.

e.    Pacjent z chorobą nowotworową celem poddania terapii onkologicznej paliatywnej – chemio, albo radioterapii.

f.       Pacjent nowotworowy przyjęty celem odciążenia rodziny.

g.   Pacjent nowotworowy ze złych warunków socjalnych.           

 

5.       W pierwszej kolejności rozstrzyga się czy pacjent kwalifikuje się do objęcia opieką hospicyjną (według kryteriów z punktu 1 i 2).   Jeżeli nie – Kierownik Hospicjum odmawia przyjęcia.

 

6.       Następnie jeżeli pacjent spełnia ww. kryteria kwalifikacyjne, określa się, czy stan chorego pozwala na objęcie go opieką Hospicjum Domowego. Jeżeli tak – Kierownik Hospicjum podejmuje decyzję o przyjęciu chorego do Hospicjum Domowego.

 

7.       Jeżeli pacjent spełnia ww. kryteria kwalifikacyjne, a jego stan zdrowia wymaga objęcia całodobową opieką hospicyjną, wówczas Kierownik Hospicjum:

 

a.    jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym jest wolne miejsce – podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta do Hospicjum Stacjonarnego,

 

b.   jeżeli w Hospicjum Stacjonarnym  brak wolnych miejsc – wpisuje pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia. Do czasu zwolnienia się miejsca, pacjent może być przyjęty pod opiekę Hospicjum Domowego.    

 

8.       W miarę zwalniania się miejsc w Hospicjum Stacjonarnym, Kierownik Hospicjum analizuje stan zdrowia wszystkich osób umieszczonych na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia i zależnie od wyników tej analizy wskazuje osobę, która w pierwszej kolejności wymaga objęcia opieką w Hospicjum Stacjonarnym.           

9.        Dopuszcza się,  w granicach określonych podpisaną umową z Narodowym Funduszem Zdrowia, możliwość przyjęcia do Hospicjum pacjenta z ciężką chorobą inną niż nowotworowa, w celu leczenia objawowego.